RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. informujemy, że:

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zwana dalej „Fundacją”.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw poprzez e-mail: administracja@zaginieni.pl, telefon: 22 620 16 10 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, skr.poczt.127, 00-958 Warszawa 66.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tzn. w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z udzielaniem informacji o projekcie pt. „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” jak również
w zakresie niezbędnym do korzystania z poradnictwa oferowanego przez Fundację.

Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursach, zabawach, warsztatach
i podobnych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym, organizowanych przez Fundację, realizowane jest na podstawie art. 8 ust. 1 RODO. Zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

Odbiorcy danych

Fundacja nie udostępnia innym odbiorcom danych osobowych osób w związku z udzielaniem informacji o projekcie pt. „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych
i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” jak również z korzystaniem z poradnictwa oferowanego przez Fundację.

Fundacja nie przekazuje do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych danych osobowych osób w związku z udzielaniem informacji o projekcie pt. „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” jak również z korzystaniem z poradnictwa oferowanego przez Fundację.

Dane osobowe osób biorących udział w konkursach, zabawach, warsztatach i podobnych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym, organizowanych przez Fundację, mogą być przekazywane po uprzednim wyrażeniu zgody partnerom Fundacji, wyłącznie w celach związanych
z prowadzonym konkursem, zabawą, warsztatami i podobnym przedsięwzięciami o charakterze promocyjnym.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Fundacja nie udostępnia innym odbiorcom danych osobowych osób w związku z udzielaniem informacji o projekcie pt. „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych
i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” jak również z korzystaniem z poradnictwa oferowanego przez Fundację.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe osób zgłaszających jak i dane osobowe osób zaginionych będą przechowywane przez Fundację przez okres realizacji projektu pt. „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” jak również przez okres korzystania z poradnictwa oferowanego przez Fundację.

Dane osobowe osób biorących udział w konkursach, zabawach, warsztatach i podobnych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym, organizowanych przez Fundację, będą przechowywane przez okres ich trwania. 

Prawa osób których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych osoby biorącej udział w konkursach, zabawach, warsztatach
i podobnych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym, organizowanych przez Fundację, jest niezbędne do realizacji celów tych konkursów, zabaw, warsztatów i podobnych przedsięwzięć
o charakterze promocyjnym, np. ogłoszenia zwycięzcy, wydania nagrody itp.