Faza B

Zadanie 6.
Określenie sytuacji prawnej zaginionego oraz bliskich zaginionego, opracowanie monografii

Odpowiedzialny za realizację zadania  – Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Czas trwania – 1.07.2020 – 30.11.2021

Status – Zadanie w trakcie realizacji

Realizacja  zadania przygotowania monografii oraz poradników prawnych dla rodzin osób zaginionych. Zespół redakcyjny na bieżąco nadzoruje przebieg prac nad monografią. Zgodnie z przyjętym założeniem powstaną również poradniki, które mają mieć charakter informacyjno-prawny adresowany do rodzin i bliskich borykających się z problemami życia codziennego w sytuacji zaginięcia osoby. 

Zadanie 7.
Opracowanie rozwiązań informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych

Odpowiedzialny za realizację zadania  –  Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Czas trwania – 1.07.2020 – 31.12.2021

Status – Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie polega na zbudowaniu nowego systemu informatycznego, jako narzędzia wykorzystywanego do pracy bieżącej i przygotowywania analiz i statystyk. W ramach przyjętej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca zadania, z którym została zawarta umowa. 

Zadanie 8.
Opracowanie modelu służącego doskonaleniu poszukiwań, identyfikacji osób zaginionych oraz wsparciu ich bliskich, w tym opracowanie postulatów de lega lata i de lege ferenda w obszarze poszukiwania i identyfikacji osób zaginionych oraz ich bliskich.

Odpowiedzialny za realizację zadania  – Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Czas trwania – 1.07.2020 – 31.12.2021

Status – Zadanie w trakcie realizacji

Na bazie badań podstawowych przystąpiono do opracowania modelu służącego doskonaleniu poszukiwań, identyfikacji osób zaginionych oraz wsparciu ich bliskich. Podstawą do przygotowywanego modelu były wyniki badań nad problematyką zaginięć na terenie Polski i za granicą. Wykorzystano doświadczenie innych państw. 

W ramach realizowanego projektu przewidziano też organizację trzech konferencji.