Faza A

Zadanie 1.
Analiza i opracowanie skali, dynamiki i geografii zaginięć, badania społecznych i psychologicznych aspektów zaginięć 

Odpowiedzialna za realizację zadania  – Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Czas trwania – 1.01.2019 – 30.06.2020

Status – Zadanie zrealizowane

Szczegółowa analiza zjawiska została wykonana na podstawie policyjnych danych statystycznych otrzymanych od Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji  i danych gromadzonych przez Fundację ITAKA. Przeanalizowano dane z lat 2000 – 2017. Realizatorzy projektu otrzymali do analizy 342 tys. spraw poszukiwawczych zarejestrowanych w okresie będącym przedmiotem badania. Przeprowadzone badania statystyczne i analizy koncentrowały się na identyfikacji głównych czynników różnicujących skalę i dynamikę zjawiska zaginięć. 

Zadanie 2. 
Analiza prawnych i instytucjonalnych aspektów poszukiwań osób zaginionych 

Odpowiedzialny za realizację zadania  – Uniwersytet Warszawski

Czas trwania – 1.04.2019 – 30.06.2020

Status – Zadanie zrealizowane

Badania dotyczące rozwiązań prawnych przyjętych w Polsce prowadzono, ustalając za podstawowe kryterium czasowe (lata 2000-2017). W pierwszej kolejności dokonano analizy stanu prawnego pod kątem procedur poszukiwań i zasad współpracy odpowiednich służb w kraju i za granicami RP. Zbadano również sposób działania licznych instytucji państwowych i pozarządowych, które tworzą ogólnopolski system poszukiwań osób zaginionych.

Zadanie 2. 
Analiza kryminologicznych i wiktymologicznych aspektów zaginięć 

Odpowiedzialny za realizację zadania  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Czas trwania – 1.04.2019 – 30.06.2020

Status – Zadanie zrealizowane

Weryfikacja postawionych na potrzeby prac badawczych hipotez, wymagała przeprowadzenia szczegółowej analizy. W pierwszej fazie przedstawiciele zespołu dokonali badań teoretycznych dot. zjawiska zaginięć. Następnie badano zakres zjawiska zaginięć w Polsce. W kolejnym etapie zespół odbył szereg spotkań i konsultacji z licznymi ekspertami zarówno w kraju, jak i zagranicą m.in. w Chorwacji. Dzięki prowadzonym pracom zespół opracował szereg wniosków, które zostaną przedstawione w monografii, poradnikach i w podsumowaniu projektu (rekomendowany model poszukiwań).

Zadanie 4.
Inwentaryzacja metod poszukiwań osób zaginionych, osób o nieustalonej tożsamości i nieznanych zwłok 

Odpowiedzialny za realizację zadania  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Czas trwania – 1.04.2019 – 30.06.2020

Status – Zadanie zrealizowane

W tym zadaniu do badań wykorzystano wieloletnie dane dotyczące ujawnionych w Polsce niezidentyfikowanych zwłok ludzkich, zgromadzone przez Fundację ITAKA. Analizowano również przepisy prawne obecnie obowiązujące w Polsce obecnie oraz te wcześniejsze z lat 2010-2017. Wnioski z przeprowadzonej analizy przepisów prawnych, oficjalnych dokumentów analitycznych i kontrolnych oraz badań empirycznych potwierdziły potrzebę modyfikacji istniejącego modelu poszukiwań osób zaginionych. Dokonano również przeglądu procesu identyfikacji osób NN i zwłok.


Zadanie 5.
Analiza „dobrych praktyk” w oparciu o doświadczenia innych państw na rzecz opracowania sposobów zapobiegania zaginięciom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

Odpowiedzialny za realizację zadania  – Uniwersytet Warszawski, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Czas trwania – 1.04.2019 – 30.06.2020

Status – Zadanie zrealizowane


Analiza doświadczeń innych państw, z uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, została wykorzystana do opracowanie skutecznego modelu poszukiwań osób zaginionych w Polsce. W tym celu zostały przeanalizowane rozwiązania z 17 krajów, dając szczegółowy materiał porównawczy do dalszych prac projektowych.